info@fretilin.tl 3313017

Sekretariu Jeral Fretilin: “Ukun Ho Fretilin Sei Ukun To’o Rohan”

  • Publika husi: Webadmin
  • Fatin no Loron: Ainaro, 15/Aug/2022

Sekretariu Jeral FRETILIN, Dr. Mari Alkatiri hatete iha sorumutu ho estrutura no militante ho simpatizante FRETILIN nian iha munisipiu Ainaro katak ema nia akuzasaun no lia falsu sira hasoru FRETILIN durante ne’e katak FRETILIN ukun la to’o rohan ne’e lia bosok ne’ebé la eduka povu no dudu bebeik povu ba nakukun laran.
“Ita husu took, tamba sa mak iha tinan-2007 ita manan maibé la ukun? Iha tinan-2017, sira manan maibé la ukun to’o tohan?” Dr. Mari Alkatiri husu. “ida ne’e tamba atu ukun to’o rohan, FRETILIN tenki tama. Uluk kedas ha’u dehan, Ukun ho FRETILIN sei ukun to’o rohan, Ukun la ho FRETILIN, sei la ukun to’o rohan.” Sekretariu Jeral FRETILIN akresenta.
FRETILIN kaer ukun husi tinan-2002 ema hatun iha tinan-2006 liu husi kria krizi ida ne’ebé sira dun ba FRETILIN mak halo. Faktu sira tinan sanulu resin ne’e hatudu ona katak FRETILIN laos hun ba krizi. Iha tinan 2015, atu atinji objetivu boot Estadu nian, FRETILIN tenki viabiliza governu. Iha tinan-2020 wainhira CNRT ho nia Prezidente Xanana Gusmão hakarak atu hatun Taur Matan Ruak ho ninia governu, FRETILIN viabiliza no garante ukun to’o rohan.
FRETILIN deit mak iha interese atu se deit mak manan tenki ukun no tenki ukun to’o rohan