info@fretilin.tl 3313017

Noticia Tinan 2022


Dili - 13/Sep/2022

Dr. Francisco Guterres Lú-Olo nia Kondisaun Saúde Estavel

Prezidente FRETILIN, no eix Prezidente da Repúblika, Dr. Francisco Guterres Lú-Olo dadauk ne’e simu hela atensaun medika sira ne’ebé presiza husi doutor sira iha Hospital Nasional Guido Valadares.

CCD, Dili - 09/Sep/2022

Dr. Francisco Guterres Lú Olo ho Dr. Mari Bin Amude Alkatiri re-eleitu Nu’udár Prezidente no Sekretariu Jeral FRETILIN iha V Kongressu Nasional

Frente Revolusionaria Timor-Leste Independente (FRETILIN) hahú V Kongressu Nasional ohin, loron-8 fulan-Setembru tinan-2022 iha Sentru Konvensaun Dili (CCD). Kongressu Nasional Dalima ne’e partisipa husi delegadu hamutuk nain 985 husi rejiaun no munisipiu sira hotu.

CCD, Dili - 08/Sep/2022

Troika Lideransa Fretilin

Partidu Frente Revolusionária do Timor-Leste Independente (FRETILIN) iha V Kongresu Nasionál ne’ebé realiza iha loron 8 Setembru 2022-10 Setembru 2022, Kongresista husi Munisípiu 13 inklui regiaun RAEOA, aprova rezulusaun 02/2022/V-CNF hodi kria Komite Orientadora ho naran Troika Lideransa.

Dili - 05/Sep/2022

CCF konklui reuniaun daikus mandatu

Komite Central FRETILIN (CCF) konklui enkontru daikus mandatu nian iha Sede CCF ohin. CCF nia reuniaun loron rua ne’ebé hala’o husi loron-3 to’o loron-4 fulan-Setembru tinan-2022 ne’e loron dahuluk hala’o iha salaun Canossa Haslaran no loron daruak hala’o iha Sede CCF, Comoro, Dili.

Ainaro - 15/Aug/2022

Sekretariu Jeral Fretilin: “Ukun Ho Fretilin Sei Ukun To’o Rohan”

Sekretariu Jeral FRETILIN, Dr. Mari Alkatiri hatete iha sorumutu ho estrutura no militante ho simpatizante FRETILIN nian iha munisipiu Ainaro katak ema nia akuzasaun no lia falsu sira hasoru FRETILIN durante ne’e katak FRETILIN ukun la to’o rohan ne’e lia bosok ne’ebé la eduka povu no dudu bebeik povu ba nakukun laran.

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13